ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD LEADER

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΤΗΣ ΑΝΦΩΑΕ

Περισσότερα...

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΝ.ΦΩ.Α.Ε ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Π.Ε ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ Α.Ε- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

     Η Αναπτυξιακή Φωκική Α.Ε-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΑΝ.ΦΩ.Α.Ε), κατόπιν της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που διεξήγαγε και την υποβολή των φακέλων συμμετοχής των ενδιαφερομένων, για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνεργάτη ειδικότητας Οικονομολόγου Π.Ε, ανακοινώνει τον παρακάτω πίνακα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των ενδιαφερομένων υποψηφίων.

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Η  Αναπτυξιακή Φωκική Α.Ε-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΑΝ.ΦΩ.Α.Ε)  έχοντας υπόψη :

Περισσότερα...

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.

(πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39072/15/Β/97/05)

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 124185056000

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Περισσότερα...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

(περίληψη Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης)

Η Αναπτυξιακή Φωκική Α.Ε – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ,

ανακοινώνει

Περισσότερα...

Επικυρωμένος κατάλογος των αναδόχων-συνεργατών για τη στελέχωση του Tεχνικού Tμήματος της εταιρείας

ANAKOINΩΣΗ

        Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Φωκική Α.Ε.-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α», αφού έλαβε υπόψη το πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης, με την υπ’αριθ. 617/195/17-10-2017 απόφασή του, επικύρωσε τον κατάλογο των αναδόχων-συνεργατών για τη στελέχωση του Tεχνικού Tμήματος της εταιρείας, για την σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου. Ο κατάλογος των αναδόχων-συνεργατών της εταιρείας κατά αλφαβητική σειρά έχει ως εξής:

Περισσότερα...

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Του καταλόγου Αναδόχων-Συνεργατών της ΑΝ.ΦΩ.Α.Ε για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Η Αναπτυξιακή Φωκική Α.Ε – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΑΝ.ΦΩ.Α.Ε), κατόπιν της με αρίθμ. 608/193/26-07-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της, με την οποία ενέκρινε την κατάρτιση καταλόγου Αναδόχων-Συνεργατών της , με την αρίθμ. 615/194/08-09-2017 απόφασή της    

Περισσότερα...

Πρόσκληση ΑΝΦΩ σε τακτική γενική συνέλευση

Πρόσκληση ΑΝΦΩ σε τακτική γενική συνέλευση

Περισσότερα...

Κατάλογος των αναδόχων-συνεργατών για τη στελέχωση του τεχνικού τμήματος της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Φωκική Α.Ε.-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α», αφού έλαβε υπόψη το πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης, με την υπ’αριθ. 608/193/26-07-2017 απόφασή του, επικύρωσε τον κατάλογο των αναδόχων-συνεργατών για τη στελέχωση του τεχνικού τμήματος της εταιρείας, για την σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου. Ο κατάλογος των αναδόχων-συνεργατών της εταιρείας κατά αλφαβητική σειρά έχει ως εξής:

Περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Κατάρτισης καταλόγου Αναδόχων-Συνεργατών για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Περισσότερα...

Σελίδα 1 από 9

Νόμοι και αποφάσεις

ethniko-typografeiodiavgeia

Leader

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ 37
(ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ)
ΑΜΦΙΣΣΑ ΦΩΚΙΔΑ 33100

Τηλέφωνο: 2265079281- 2265350696

Τηλεομοιοτυπία: 2265079281

  anfokiki@hol.gr