4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ) ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Άρθρο 1: Αντικείμενο της πρόσκλησης

Στο πλαίσιο του Άξονα 4: «Εφαρμογή προσέγγισης LEADER» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ) εγκρίθηκε, με τις αριθ. 5807/29-06-2009, & 5954/02-07-2009 αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, η εφαρμογή τοπικού προγράμματος, με Φορέα Υλοποίησης (Ομάδα Τοπικής Δράσης) την Εταιρεία με την επωνυμία: «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ», (εφεξής αποκαλούμενη Ο.Τ.Δ.). Για το τοπικό πρόγραμμα  έχουν εγκριθεί, με τις ως άνω αποφάσεις, συνολικά για όλες τις δράσεις αυτού πιστώσεις Δημόσιας Δαπάνης ύψους 5.500.000 Ευρώ από τα οποία τα 4.675.000 Ευρώ αποτελούν την Κοινοτική Συμμετοχή που καλύπτεται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και τα 825.000 Ευρώ την Εθνική Συμμετοχή που καλύπτεται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Επιπλέον εγκρίθηκε, πέραν των παραπάνω, κατανομή πιστώσεων Δημόσιας Δαπάνης, στο πλαίσιο του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ), ΦΕΚ 3081/22-11-2012,η οποία αφορά αποκλειστικά μόνο τα μέτρα 41 και 431 ποσού 267.420,00 Ευρώ.

Συνολικά  μετά και την επιπλέον κατανομή των πιστώσεων της Δημόσιας Δαπάνης το ποσό της εγκεκριμένης Δημόσιας Δαπάνης του τοπικού προγράμματος, ανέρχεται σε 5.767.420,00 Ευρώ από τα οποία τα 4.902.307 Ευρώ αποτελούν την Κοινοτική Συμμετοχή που καλύπτεται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και τα 865.113 Ευρώ την Εθνική Συμμετοχή που καλύπτεται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

 

Για την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος υπεγράφη η από 16/06/2010 Σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων – Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων & Υποδομών και της Ο.Τ.Δ.

Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι δικαιούχοι) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο του Μέτρου 41: «Στρατηγική τοπικής ανάπτυξης» και για τα παρακάτω υπομέτρα και δράσεις του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER:

ΥΠΟΜΕΤΡΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 

 

L123 «Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων»

 

 

 

 

L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων»

 

Φυσικά και Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού δικαίου που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.

 

 

 

 

 

 

 

 

L311 «Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες»

 

L311-2 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής»

 

 

Φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες.

 

L311-5 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης , βιοτεχνικών μονάδων»

 

L311-6  «Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών»

 

 

L311-7 «ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση»

 

 

 

 

L312  «Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων»

 

L312-1 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων»

Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου  L311, που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ)800/2008

 

L312-2 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών»

 

L312-3 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση»

L313 «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων

 

 

 

 

Παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα

 

L313-2 «Σήμανση αξιοθέατων και μνημείων»

 

L313-4 «Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών»

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρεμβάσεις ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας

 

L313-5 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης»

 

L313-6 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις  και εκσυγχρονισμοί , χώρων εστίασης και αναψυχής»

ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, Επιμελητήρια με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα

 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311, που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/ 2008

 

 

L321 «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομίακαι τον αγροτικό πληθυσμό»

 

L321-1 «Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα , έργα διαχείρισης υδατικών πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις»

 

 

ΟΤΑ α΄ βαθμού

 

L321-2 «Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, όπως κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία κ.λπ.»

 

ΟΤΑ α΄ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα, Επιμελητήρια με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα

 

L322 «Ανακαίνιση καιανάπτυξη των χωριών»

 

L322-1 «Βελτίωση και ανάπτυξη κοινοχρήστων χώρων»

 

ΟΤΑ  α΄  βαθμού

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L323 « Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L323-1 «Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών, όπως βελτίωση-σήμανση μονοπατιών, φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα μικρής κλίμακας για την προστασία του εδάφους, διαμόρφωση θέσεων θέας, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης».

 

ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, Επιμελητήρια με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημοσίου χαρακτήρα.

L323-2α«Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτισμικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου τα οποία δεν είχαν ποτέ παραγωγική δραστηριότητα (όπως βρύσες, γεφύρια)».

 

ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, Επιμελητήρια με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημοσίου χαρακτήρα.

L323-4«Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία-συλλογές-εκθετήρια που σχετίζονται με τη λαογραφική/ αγροτική/ πολιτιστική κληρονομιά».

 

ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, Επιμελητήρια με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημοσίου χαρακτήρα.

 

L323-5«Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς-στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών».

 

ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, Επιμελητήρια με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημοσίου χαρακτήρα.

 

Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός , οι αντίστοιχες πιστώσεις Δημόσιας Δαπάνης των δράσεων και τα ποσοστά ενίσχυσης , στις οποίες αναφέρεται η παρούσα πρόσκληση είναι οι εξής:

 

Υπομέτρο

 

Δράση

Ενδεικτική Δημόσια Δαπάνη (Κοινοτική & Εθνική συμμετοχή)

 

Δημόσια Δαπάνη

επί της % του συνολικού κόστους (*)

(Κοινοτική συμμετοχή (ΕΓΤΑΑ) 85% και Εθνική συμμετοχή 15%  επί της Δημόσιας Δαπάνης κάθε Δράσης)

Ιδιωτική συμμετοχή

επί της % του συνολικού κόστους.

Υπομέτρο L123

L123α

350.000,00

40

60

 

Υπομέτρο L311

L311-2

30.000,00

40

60

L311-5

30.000,00

40

60

L311-6

30.000,00

40

60

L311-7

30.000,00

40

60

 

Υπομέτρο L312

L312-1

318.485,20

40

60

L312-2

125.000,00

40

60

L312-3

206.344,00

40

60

 

Υπομέτρο L313

 

 

L313-2

50.847,40

100

-

L313-4

20.618,00

70

30

L313-5

106.011,59

40

60

L313-6

145.181,94

40

60

Υπομέτρο L321

L321-1

294.080,41

100

-

L321-2

114.394,88

100

-

Υπομέτρο L322

L322-1

179.878,05

100

-

 

Υπομέτρο L323

L323-1

103.284,58

100

-

L323-2α

101.798,22

100

-

L323-4

66.516,43

100

-

L323-5

30.423,19

75

25

ΣΥΝΟΛΟ

2.332.863,89

-

-

 

Τα ανωτέρω ποσά δύνανται να αναμορφώνονται στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) κατόπιν έγκρισης από την Ε.Υ.Ε. ΠΑΑ  Ανταγωνιστικότητα τροποποιήσεων του τοπικού προγράμματος με μεταφορά πιστώσεων μεταξύ των δράσεων, β) κατόπιν κατανομής πρόσθετων πιστώσεων στο τοπικό πρόγραμμα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Η ενίσχυση χορηγείται στον δικαιούχο με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος της υπολογίζεται ως ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών του έργου.

Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας πρόσκλησης αποτελούν:

I. Ενημερωτικό υλικό σχετικά με το περιεχόμενο, τις περιοχές εφαρμογής, τους δυνητικούς δικαιούχους των προκηρυσσόμενων δράσεων, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

II. Υποδείγματα των φακέλων υποψηφιότητας που πρέπει να συμπληρωθούν από τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους), σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Στο υπόδειγμα αναφέρονται μεταξύ άλλων τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν.

III. Κριτήρια επιλεξιμότητας (ελάχιστα απαιτούμενα κριτήρια - διευκρινίσεις), σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή,

IV. Κριτήρια επιλογής (βαθμολογούμενα κριτήρια - διευκρινίσεις), σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή,

V. Πίνακας τιμών μονάδας για κατασκευαστικές εργασίες, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή,

VI. Η με αρ. 401/2010 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Πλαίσιο εφαρμογής του Άξονα 4 ¨Προσέγγιση LEADER¨ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)» και τις τροποποιήσεις αυτής,  την υπ αριθμ 1577/22-07-2010  ΥΑ  του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Λεπτομέρειες εφαρμογής, σύστημα εποπτείας και  ελέγχων του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)» και τις τροποποιήσεις αυτής , σε ηλεκτρονική μορφή (CD)

VII. Το εγκεκριμένο, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, τοπικό πρόγραμμα προσέγγισης LEADER της ΟΤΔ, σε ηλεκτρονική μορφή (CD)

Η παρούσα πρόσκληση και τα Παραρτήματα αυτής διατίθενται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφήστα γραφεία της Ο.Τ.Δ .στην Άμφισσα, Δ/νση: Γιδογιάννου 37, τηλ. 22650 79281, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για την παραλαβή της δεν προβλέπεται κόστος. Επίσης, είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Ο.Τ.Δ.:www. anfo. gr

 

Άρθρο 2: Περιοχή εφαρμογής

Περιοχή εφαρμογής του μέτρου και των δράσεων, στα οποία αναφέρεται η παρούσα πρόσκληση αποτελεί η περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER της  ΟΤΔ , όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στο ενημερωτικό υλικό του Παραρτήματος της παρούσας.

Άρθρο 3: Χρόνος και Τόπος υποβολής επενδυτικών προτάσεων

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 30η/05/2014 και ώρα 14:30μμ.

Οι προτάσεις υποβάλλονται στην έδρα της Ο.Τ.Δ.: Γιδογιάννου 37 στην Άμφισσα Τ.Κ. 33100 είτε ιδιοχείρως, είτε  με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά, με την ένδειξη «Για την 4η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος Προσέγγισης LEADER της Ο.Τ.Δ. «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ.»

Ισχύουσες είναι μόνο οι προτάσεις που θα παραληφθούν από την Ο.Τ.Δ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προτάσεων. Σε περίπτωση υποβολής με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά θα πρέπει ο φάκελος της πρότασης να περιέλθει ομοίως μέχρι την προαναφερθείσα ημέρα και ώρα με αποκλειστική ευθύνη των ενδιαφερομένων. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο κάποια πρόταση υποβληθεί ή περιέλθει στο πρωτόκολλο της Ο.Τ.Δ. μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής δεν γίνεται δεκτή ως ουδέποτε υποβληθείσα και επιστρέφεται σε αυτούς που την υπέβαλαν.

Άρθρο 4: Διευκρινίσεις πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες και διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Ο.Τ.Δ., στο τηλέφωνο 22650 79281, 2265350695.

Εγκρίθηκε με την με αριθμ. 85/35/20-03-2014 απόφαση του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων της ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ.

 

                Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΝ.ΦΩ.Α.Ε & ΤΗΣ Ε.Δ.Π. LEADER

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΑΖΗ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

Νόμοι και αποφάσεις

ethniko-typografeiodiavgeia

Leader

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ 37
(ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ)
ΑΜΦΙΣΣΑ ΦΩΚΙΔΑ 33100

Τηλέφωνο: 2265079281- 2265350696

Τηλεομοιοτυπία: 2265079281

  anfokiki@hol.gr