ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Κατάρτισης καταλόγου Αναδόχων-Συνεργατών για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

 

 

Η Αναπτυξιακή Φωκική Α.Ε – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, κατόπιν της με αρίθμ. 607/192/24-05-2017 του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της

ανακοινώνει

ότι προτίθεται να καταρτίσει κατάλογο αναδόχων – συνεργατών για την στελέχωση του Τεχνικού τμήματος της εταιρείας, με σχέση σύμβασης Ανάθεσης έργου με:

ü   άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με ειδικότητα Αρχιτέκτονα Μηχανικού,

ü   άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με ειδικότητα Τοπογράφου Μηχανικού,

ü   άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με ειδικότητα Μηχανολόγου Μηχανικού,

ü   άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με ειδικότητα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού,

ü   άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού,

ü   άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με ειδικότητα Γεωλόγου,

ü   άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με ειδικότητα Δασολόγου.

ü   άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με ειδικότητα Γεωπόνου.

Τόπος παροχής των υπηρεσιών είναι η Έδρα της Εταιρείας και όπου αλλού απαιτείται από τη φύση των έργων και προγραμμάτων που υλοποιεί η Εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορά) στα Γραφεία της Αναπτυξιακής Φωκικής Α.Ε- Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ στην Άμφισσα Φωκίδας οδός Γιδογιάννου 37 , μέχρι την Δευτέρα 10/07/2017και ώρα 15:00.

Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Ανακοίνωση-Πρόσκλησηκατάρτισης καταλόγου αναδόχων-συνεργατών για την σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου, για τη στελέχωση του Τεχνικού τμήματος της ΑΝ.ΦΩ.ΑΕ» και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα.

Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Υπεύθυνη για τη διανομή της Ανακοίνωσης - Πρόσκλησης και για παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κ. Ιωάννα Θεοχαροπούλου, τηλ. 22650-79281.

Το υλικό της Ανακοίνωσης-Πρόσκλησης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Φωκικής Α.Α.Ε-ΟΤΑ (www.anfok.gr ), όπου μπορούν να το αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι ενώ η παρούσα περίληψη της αναρτάται στον πίνακα  ανακοινώσεων της εταιρείας, καθώς και στους πίνακες ανακοινώσεων, της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας (νέο κτήριο Π.Ε Φωκίδας), του Δήμου Δελφών (Δημαρχείο Άμφισσας) και του Δήμου Δωρίδος (Δημαρχείο Λιδορικίου).

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει ύστερα από αξιολόγησή τους από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και λήψη σχετικής απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της  Αναπτυξιακής Φωκικής Α.Ε- Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ (ΑΝ.ΦΩ.Α.Ε) .

                                                                                                 Για τηνΑναπτυξιακή Φωκική Α.Ε-

                                                                                  Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.

 

 

                                                                                 Ευάγγελος Κατσαγούνος

                                                                                          Πρόεδρος Δ.Σ

Νόμοι και αποφάσεις

ethniko-typografeiodiavgeia

Leader

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ 37
(ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ)
ΑΜΦΙΣΣΑ ΦΩΚΙΔΑ 33100

Τηλέφωνο: 2265079281- 2265350696

Τηλεομοιοτυπία: 2265079281

  anfokiki@hol.gr