Κατάλογος των αναδόχων-συνεργατών για τη στελέχωση του τεχνικού τμήματος της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Φωκική Α.Ε.-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α», αφού έλαβε υπόψη το πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης, με την υπ’αριθ. 608/193/26-07-2017 απόφασή του, επικύρωσε τον κατάλογο των αναδόχων-συνεργατών για τη στελέχωση του τεχνικού τμήματος της εταιρείας, για την σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου. Ο κατάλογος των αναδόχων-συνεργατών της εταιρείας κατά αλφαβητική σειρά έχει ως εξής:

 

 

          Για την ειδικότητα του Αρχιτέκτονα Μηχανικού:

 • Δημήτριο Κάπο
 • Δημήτριο Κροκίδη
 • Περικλή Παληό
 • Παναγιώτα Τσεκούρα

 

          Για την ειδικότητα του Τοπογράφου Μηχανικού:

 • Δήμητρα-Φαβιόλα Γκούτση
 • Γεώργιο Κόλλια
 • Αθανάσιο Μπαρτσώτα

 

          Για την ειδικότητα του Μηχανολόγου Μηχανικού:

 • Αντώνιο Τόγκα

 

          Για την ειδικότητα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού:

 • Γεώργιο Προσγολίτη
 • Δημήτριο Ταμπακά

 

          Για την ειδικότητα του Πολιτικού Μηχανικού:

 • Χαράλαμπο Ανδρικόπουλο
 • Παναγιώτη Γούναρη
 • Ιωάννη Λεπίδα        
 • Δημήτριο Μπαρτσώτα
 • Ιωάννη Παναγόπουλο
 • Ευαγγελία Παπαδοπούλου
 • Αχιλλέα Παραθύρα
 • Ευθύμιο Πατρινό
 • Ιωάννη Σπινάσα

 

          Για την ειδικότητα του Γεωλόγου:

 • Παναγιώτα Αμπλιανίτη
 • Αναστάσιο Μπρέσιακα
 • Νικόλαο Παπαδημητρίου
 • Γεώργιο Πουλημένο

 

       

          Για την ειδικότητα του Δασολόγου:

 • Ιωάννη Κατσαρέλη

 

          Για την ειδικότητα του Γεωπόνου:

 • Νικόλαο Μιχόπουλο
 • Μανουήλ Νικολάου
 • Μαρίνα Παναγιωτίδου

 

 

 

                                                          Για την  ΑΝ.ΦΩ.Α.Ε.

 

 

 

 

   Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

Ευάγγελος Κατσαγούνος

 

 

Νόμοι και αποφάσεις

ethniko-typografeiodiavgeia

Leader

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ 37
(ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ)
ΑΜΦΙΣΣΑ ΦΩΚΙΔΑ 33100

Τηλέφωνο: 2265079281- 2265350696

Τηλεομοιοτυπία: 2265079281

  anfokiki@hol.gr