ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.

(πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39072/15/Β/97/05)

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 124185056000

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

 

                                         

         Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 7ης Δεκεμβρίου 2017, καλούνται οι Μέτοχοι της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 28 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 στην έδρα της εταιρείας, Γιδογιάννου 37 - Άμφισσα, σε περίπτωση μη απαρτίας η συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς νέα πρόσκληση με τα ίδια θέματα στον ίδιο χώρο την Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2018 την ίδια ώρα και σε περίπτωση πάλι μη απαρτίας η συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς νέα πρόσκληση με τα ίδια θέματα στον ίδιο χώρο την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2018 την ίδια ώρα, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

 

    Σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο, οι Μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποι αυτών για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και να υποβάλουν τα αποδεικτικά καταθέσεως και τυχόν πληρεξούσια αυτών, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που συγκαλείται η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι και τις              22 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 13:00 εκτός εάν αυτές έχουν ήδη κατατεθεί.

                                                         

 Άμφισσα, 7 Δεκεμβρίου 2017        

   ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Νόμοι και αποφάσεις

ethniko-typografeiodiavgeia

Leader

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ 37
(ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ)
ΑΜΦΙΣΣΑ ΦΩΚΙΔΑ 33100

Τηλέφωνο: 2265079281- 2265350696

Τηλεομοιοτυπία: 2265079281

  anfokiki@hol.gr