ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Η  Αναπτυξιακή Φωκική Α.Ε-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΑΝ.ΦΩ.Α.Ε)  έχοντας υπόψη :

 

 

 1. Το Νόμο 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 2. Τον  Εσωτερικό Κανονισμό  Υπηρεσιών  της ΑΝ.ΦΩ.Α.Ε και ειδικότερα τα Άρθρα 6, 7 & 11.
 3. Τις γενικές αρχές της συνθήκης Ε.Κ. και ειδικότερα την αρχή της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης, της ισότητας των φύλων και της διαφάνειας.
 4. Το άρθρο 30 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α’265/23.12.2014), με το οποίο εισήχθη εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του Ν. 2527/1997 για τις συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις μίσθωσης έργου.
 5. Την παράγραφο 5 του άρθρου 14 του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125)/07.07.2016, που τροποποιεί την παράγραφο 4 του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014 και εισάγει εξαίρεση για τις συγχρηματοδοτούμενες Σ.Μ.Ε. και συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου.
 6. Την με Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/48/οικ.26059/10.10.2016 Εγκύκλιο με Θέμα : Προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.
 7. Τα άρθρα 681 του Αστικού Κώδικα.
 8. Την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/01.11.2016 (ΦΕΚ Β’3521) : Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του  ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς …».
 9. Την με Αριθμ. Πρωτ. : 3206/12-12-2016 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την έγκριση προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑλΘ 2014-2020 και κατανομή πιστώσεων Δημόσιας Δαπάνης, σύμφωνα με την οποία η «Αναπτυξιακή Φωκική Α.Ε-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» (ΑΝ.ΦΩ.Α.Ε) αποτελεί Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) / Δικαιούχος του τοπικού προγράμματος που είναι συγχρηματοδοτούμενο ως προς την κάλυψη των αμοιβών του προσωπικού της.
 10. Την παράγραφο 4.1.3 του Κεφαλαίου 4 και αντίστοιχα την παράγραφο 4.2.3 της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων για την επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο του Μ19 του ΠΑΑ 2014-2020 και της προτεραιότητας 4 του ΕΠΑλΘ 2014-2020, σύμφωνα με την οποία το ποσοστό λειτουργικών δαπανών υποστήριξης του τοπικού προγράμματος ανέρχεται σε ποσοστό μέχρι 20% ή/και 25% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης.
 11. Την με αριθμ. 620/197/07-12-2017  Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) περί έγκρισης και δημοσιοποίησης της υπόψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

 

ανακοινώνει

ότι προτίθεται να καταρτίσει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το διάστημα διάρκειας του έργου «Τοπικό πρόγραμμα LEADER/CLLD του ΠΑΑ 2014-2020, για την περιοχή εφαρμογής του στον νομό Φωκίδας» και ειδικότερα μέχρι την  15-03-2019,  με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του (31-12-2023).

Η Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορά σε :

-      έναν (1) Οικονομολόγο Π.Ε.

Νόμοι και αποφάσεις

ethniko-typografeiodiavgeia

Leader

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ 37
(ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ)
ΑΜΦΙΣΣΑ ΦΩΚΙΔΑ 33100

Τηλέφωνο: 2265079281- 2265350696

Τηλεομοιοτυπία: 2265079281

  anfokiki@hol.gr