ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΝ.ΦΩ.Α.Ε ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Π.Ε ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ Α.Ε- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

     Η Αναπτυξιακή Φωκική Α.Ε-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΑΝ.ΦΩ.Α.Ε), κατόπιν της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που διεξήγαγε και την υποβολή των φακέλων συμμετοχής των ενδιαφερομένων, για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνεργάτη ειδικότητας Οικονομολόγου Π.Ε, ανακοινώνει τον παρακάτω πίνακα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των ενδιαφερομένων υποψηφίων.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΝ.ΦΩ.Α.Ε ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Π.Ε ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

 

ΘΕΣΗ ΚΑΤΑΤΑ

ΞΗΣ

 

ΟΝΟΜΑ-ΕΠΩΝΥΜΟ

Απαιτούμενα προσόντα με βάση τους όρους της πρόσκλησης & υποβληθέντα δικαιολογητικά ΝΑΙ/ΟΧΙ

Τίτλοι Σπουδών/

βαθμός πτυχίου/

μεταπτυχιακό/

διδακτο-ρικό

(Συντ. Βαρύτητας: 0,1)

Γνώση ξένης γλώσσας (πολύ καλή ή άριστη) (Συντ. Βαρύτ.: 0,05)

Γενική επαγγε-

λματική εμπειρία

(Συντ. Βαρύτητας: 0,2)

Ειδική επαγγε-

λματική εμπερία

(Συντ. Βαρύτητας: 0,3)

Προσωπικά-επαγγε-

λματικά χαρακτη-

ριστικά

(Συντ. Βαρύτητας: 0,35)

 

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟ-

ΛΟΓΙΑ

1η

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΟΥΤΣΗ

ΝΑΙ

0,1

-

2,0

1,67

2,91

6,68

2η

ΗΛΙΑΝΑ ΤΣΑΡΑ

ΝΑΙ

0,9

-

1,14

-

3,23

5,27

3η

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΤΣΟΥ

ΝΑΙ

0,1

-

1,47

-

3,09

4,66

-

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΡΗΓΑ

ΟΧΙ  (ΜΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 2 ΕΤΩΝ)

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΚΛΕΙ-

ΟΜΕΝΗ

-

ΑΝΤΖΑ ΓΚΡΟΥΜΙΤΣ

ΟΧΙ (ΜΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 2 ΕΤΩΝ)

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΚΛΕΙ-

ΟΜΕΝΗ

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ & ΕΔΠ CLLD LEADER   O ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ CLLD LEADER   ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΟΤΔ CLLD

LEADER ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΣΑΓΟΥΝΟΣ                         ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΤΟΣ                       ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΑΤΡΙΝΟΥ

Νόμοι και αποφάσεις

ethniko-typografeiodiavgeia

Leader

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ 37
(ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ)
ΑΜΦΙΣΣΑ ΦΩΚΙΔΑ 33100

Τηλέφωνο: 2265079281- 2265350696

Τηλεομοιοτυπία: 2265079281

  anfokiki@hol.gr